CE-Vietnam.com

    logo

Nghiên cứu và đào tạo

Các đề tài khoa học đã và đang triển khai

 • 1. Phân tích sàng lọc và phân tích thẩm định thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật điện di mao quản kết nối 2 cảm biến đo đồng thời. - Đề tài khoa học do Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia (NAFOSTED) tài trợ (2017-2019) (Dự án được xếp hạng 2/36 dự án được duyệt).
 • 2. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số chất ma túy nhóm ATS trong mẫu bị bắt giữ và mẫu nước tiểu, hướng tới áp dụng cho các phòng thí nghiệm phân tích ma túy địa phương của Việt Nam. - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học Quốc Gia Hà Nội (2015 – 2017)
 • 3. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điện di mao quản hai kênh loại xách tay phục vụ đánh giá nhanh chất lượng nước tại hiện trường - Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 của bộ Công Thương (pha 2, 2014-2015)
 • 4. Phát triển hệ thống phân tích hiện trường dựa trên nguyên lý của phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết hợp với bộ làm giàu mẫu tự động tự chế nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường. Đề tài khoa học do Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia (NAFOSTED) tài trợ (2011-2013)
 • 5. Nghiên cứu ứng dụng và tối ưu hóa thủ pháp bơm mẫu kết hợp làm giàu mẫu theo nguyên lý "tập trung phân đoạn" nhằm tăng cường độ nhạy cho phép xác định trực tiếp tiểu phần As(III) vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản. Đề tài khoa học do Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia (NAFOSTED) tài trợ (2011-2013)
 • 6. Xác định đồng thời nhiều thông số quan trọng trong các mẫu môi trường nước và trong các sản phẩm chọn lọc của một số quá trình sinh - hóa trên cơ sở phát triển hệ thiết bị điện di mao quản đa kênh loại xách tay. Đề tài khoa học do Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia (NAFOSTED) tài trợ (2014-2016)
 • 7. Phát triển hệ thiết bị phân tích tự động liên tục đồng thời cả cations và anions dựa trên nguyên lý điện di mao quản kết nối với cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích sinh học. Đề tài nghiên cứu khoa học loại A cấp đại học Quốc Gia Hà Nội  (2012 – 2014)
 • 8. Hoạt động nghiên cứu và đào tạo sau thạc sỹ và tiến sỹ về phát triển thiết bị và quy trình phân tích tại nhóm nghiên cứu của GS Peter C. Hauser thuộc trường đại học Basel, Thụy Sỹ. Chương trình học bổng 2 năm dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc của chính phủ liên bang Thụy Sỹ (ESKAS) các năm 2005, 2007, 2010, 2011
 • 9. Chương trình nghiên cứu tiến sỹ về phát triển các cảm biến đo quang sử dụng đèn LED. Quỹ nghiên cứu khoa học của vùng Basel (Thụy Sỹ) cho nghiên cứu sinh từ các nước đang phát triển (Basel Stad scholarship program for developing countries, http://www.ed.bs.ch/) 2013-2016
 • 10. Chương trình nghiên cứu tiến sỹ về phát triển thiết bị phân tích đa chỉ tiêu tự động dựa trên kỹ thuật điện di mao quản và cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc. Quỹ nghiên cứu khoa học liên bang Thụy Sỹ (Swiss National Science Foundation, http://www.snf.ch/) 2009-2012

Các công trình công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế

  Thi Hong Hao Le, Thi Quynh Hoa Nguyen, Cao Son Tran, Thi Trang Vu, Thi Lien Nguyen, Van Hoang Cao, Thi Thao Ta, Thi Ngoc Mai Pham, Thi Anh Huong Nguyen, Thanh Duc Mai  
  Screening determination of food additives using capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection: A case study in Vietnam
  Food Control (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.02.020

  Minh Duc Le, Hong Anh Duong, Manh Huy Nguyen, Jorge Sáiz, Hung Viet Pham, Thanh Duc Mai  
  Screening determination of pharmaceutical pollutants in different water matrices using dual-channel capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection
  Talanta, Volume 160, (2016), Pages 512-520.

  Hong Anh Duong, Thanh Dam Nguyen, Thanh Duc Mai, Jorge Sáiz, Hung Viet Pham  
  Inexpensive and versatile measurement tools using purpose-made capillary electrophoresis devices coupled with contactless conductivity detection: a view from the case study in Vietnam
  Journal of Science: Advanced Materials and Devices (2016), DOI: 10.1016/j.jsamd.2016.08.003.

  Jorge Sáiz, Carlos Martín-Alberca, Thanh Duc Mai, Carmen García-Ruiz  
  A new CE with contactless conductivity detection method for the determination of complex cationic compositions. application to the analysis of pen inks
  Electrophoresis, (2016), DOI: 10.1002/elps.201600220

  Thi Anh Huong Nguyen, Van Ri Nguyen, Duc Dung Le, Thi Thanh Binh Nguyen, Van Hoang Cao, Thi Kim Dung Nguyen, Jorge Sáiz, Peter C. Hauser, Thanh Duc Mai  
  Simultaneous determination of rare earth elements in ore and anti-corrosion coating samples using a portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection
  Journal of Chromatography A, Volume 1457, (2016), Pages 151-158.

  Duy Anh Bui, Peter C. Hauser  
  A deep-UV light-emitting diode-based absorption detector for benzene, toluene, ethylbenzene, and the xylene compounds
  Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 235 (2016), Pages 622–626.

  Thanh Duc Mai, Minh Duc Le, Jorge Sáiz, Hong Anh Duong, Israel Joel Koenka, Hung Viet Pham, Peter C. Hauser  
  Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species
  Analytica Chimica Acta, doi:10.1016/j.aca.2016.01.029 (2016)

  Israel Joel Koenka, Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser and Jorge Sáiz  
  Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis – recent applications
  Anal. Methods, 2016, 8, 1452-1456.

  Duy Anh Bui and Peter C. Hauser  
  Deep UV-LED Based Absorbance Detectors for Narrow-Bore HPLC and Capillary Electrophoresis
  Chimia, 69, 806 (2015).

  Hong Anh Duong, Minh Duc Le, Diem Mai Kim Nguyen, Peter C Hauser, Pham Hung Viet and Duc Thanh Mai  
  Purpose-made capillary electrophoresis instruments coupled with contactless conductivity detection as a simple and inexpensive solution for water analysis: a case study in Vietnam
  Environmental Science: Processes & Impacts, DOI: 10.1039/C5EM00362H (2015).

  Thi Anh Huong Nguyen, Thi Ngoc Mai Pham, Thi Thao Ta, Xuan Truong Nguyen, Thi Lien Nguyen, Thi Hong Hao Le, Israel Joel Koenka, Jorge Sáiz, Peter C. Hauser, Thanh Duc Mai
  Screening determination of four amphetamine-type drugs in street-grade illegal tablets and urine samples by portable capillary electrophoresis with contactless conductivity detection
  Science & Justice, DOI: 10.1016/j.scijus.2015.09.001 (2015).

  Duy Anh Bui, Peter C. Hauser  
  Absorbance detector for capillary electrophoresis based on light-emitting diodes and photodiodes for the deep-ultraviolet range
  Journal of Chromatography A, doi:10.1016/j.chroma.2015.06.005 (2015).

  Jorge Sáiz, Mai Thanh Duc, Israel Joel Koenka, Carlos Martín-Alberca, Peter C. Hauser, Carmen García-Ruiz
  Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system
  Journal of Chromatography A, 1372, 245-252 (2014).

  Dui Anh Bui, Peter C. Hauser, 
  Analytical devices based on light-emitting diodes - a review of the state-of-the-art
  Anal. Chim. Acta.,   853, 46-58 (2015).

  Jorge Sáiz, Israel Joel Koenka, Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser, Carmen García-Ruiz
  Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis
  TrAC Trends in Analytical Chemistry, 62, 162-172 (2014)

  Thi Anh Huong Nguyen, Thi Ngoc Mai Pham, Thi Tuoi Doan, Thi Thao Ta, Jorge Sáiz, Thi Quynh Hoa Nguyen, Peter C. Hauser, Thanh Duc Mai
  Simple semi-automated portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection for the determination of β-agonists in pharmaceutical and pig-feed samples
  Journal of Chromatography A, 1360, 305-311 (2014)

  Thi Thanh Thuy Pham, Thanh Duc Mai, Thanh Dam Nguyen, Jorge Sáiz, Hung Viet Pham, Peter C. Hauser
  Automated dual capillary electrophoresis system with hydrodynamic injection for the concurrent determination of cations and anions
  Analytica Chimica Acta 841, 77-83 (2014) 

  Thanh Duc Mai, Thi Thanh Thuy Pham, Hung Viet Pham, Jorge Sáiz, Carmen García Ruiz and Peter C. Hauser
  Portable Capilary Electrophoresis Instrument with Automated Injector and Contactless Conductivity Detection
  Analytical Chemistry, 85, 2333-2339 (2013).

  Jorge Sáiz, Thanh Duc Mai, María López López, Carmen Bartolomé, Peter C. Hauser, Carmen García-Ruiz
  Rapid determination of scopolamine in evidence of recreational and predatory use
  Science and Justice, 53, 409-414 (2013).

  Duy Anh Bui, Peter C. Hauser
  Absorbance measurements with light-emitting diodes as sources: 
  Silicon photodiodes or light-emitting diodes as detetors?
  Talanta, 116, 1073-1078 (2013).

  Duy Anh Bui, Benjamin Bomastyk, Peter C. Hauser
  Absorbance detector based on a deep UV light emitting diode for narrow-column HPLC
  J. Sep. Sci., 36, 3152-3157 (2013).

  Jorge Sáiz, Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser, Carmen García-Ruiz
  Determination of nitrogen mustard degradation products in water samples using a portable capillary electrophoresis instrument
  Electrophoresis, 34, 2078-2084 (2013).

  Marko Stojkovic, Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser
  Determination of artificial sweeteners by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection optimized by hydrodynamic pumping
  Anal. Chim. Acta, 787, 254-259 (2013).

  Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser
  Study on the interrelated effects of capillary diameter, background electrolyte concentration, and flow rate in pressure assisted capillary electrophoresis with contactless conductivity detection
  Electrophoresis, 34, 1796-1803 (2013).

  Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser
  Simultaneous separations of cations and anions by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection employing a sequential injection analysis manifold for flexible manipulation of sample plugs
  J. Chromatogr. A, 1267, 266-272 (2012).

  Thi Thanh Thuy Pham, Hong Heng See, Réjane Morand, Stephan Krähenbühl, Peter C. Hauser
  Determination of free and total valproic acid in human plasma by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection
  J. Chromatogr. B, 907, 74-78 (2012).

  Thanh Duc Mai, Benjamin Bomastyk, Hong Anh Duong, Hung Viet Pham, Peter C. Hauser, 
  Automated capillary electrophoresis with on-line preconcentration by solid phase extraction using a sequential injection manifold and contactless conductivity detection
  Anal. Chim. Acta, 727, 1-7 (2012).

  Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser, 
  Contactless Conductivity Detection for Electrophoretic Microseparation Techniques
  The Chemical Record, 12, 106-113 (2012).

  Thi Kieu Oanh Doan, Pavel Kuban,  Petr Kuban, Isaac K. Kiplagat, Petr Bocek
  Analysis of inorganic cations in biological samples by the combination of micro- electrodialysis and capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection
  Electrophoresis, 32, 464-471 (2011).

  Isaac K. Kiplagat, Thi Kieu Oanh Doan, Pavel Kubán, Petr Kubán, Petr Bocek
  Use of disposable open tubular ion exchange pre-columns for in-line clean-up of serum and plasma samples prior to capillary electrophoretic analysis of inorganic cations
  Journal of Chromatography A, 1218, 856-859 (2011).

  Isaac K. Kiplagat, Thi Kieu Oanh Doan, Pavel Kuban, Petr Bocek
  Trace determination of perchlorate using electromembrane extraction and capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection
  Electrophoresis, 32, 3008-3015 (2011).

  Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser, 
  Anion separations with pressure-assisted capillary electrophoresis using a sequential injection analysis manifold and contactless conductivity detection
  Electrophoresis, 32, 3000-3007 (2011).

  Thanh Duc Mai, Peter C. Hauser, 
  Pressure-assisted capillary electrophoresis for cation separations using a sequential injection analysis manifold and contactless conductivity detection
  Talanta, 84, 1228-1233 (2011).

  Thanh Duc Mai, Stefan Schmid, Beat Müller, Peter C. Hauser, 
  "Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection coupled to a sequential injection analysis manifold for extended automated monitoring applications."
  Anal. Chim. Acta, 665, 1-6 (2010).

  Thanh Duc Mai, Hung Viet Pham, Peter C. Hauser, 
  "Capillary electrochromatography with contactless conductivity detection for the determination of some inorganic and organic cations using monolithic octadecylsilica columns."
  Anal. Chim. Acta, 653, 228-233 (2009). 

  Pavel Kubáň, Huong Thi Anh Nguyen, Mirek Macka, Paul R. Haddad, Peter C. Hauser, 
  "New Fully Portable Instrument for the Versatile Determination of Cations and Anions by Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection."
  Electroanalysis, 19, 2059-2065 (2007).

  Huong Thi Anh Nguyen, Pavel Kubáň, Viet Hung Pham, Peter C. Hauser, 
  "Study of the determination of inorganic arsenic species by CE with capacitively coupled contactless conductivity detection."
  Electrophoresis, 28, 3500-3506 (2007).

Các công trình đã công bố tại các tạp chí và hội thảo quốc gia

  Thi Thanh Thuy Pham
  "OPTIMIZATION OF DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICRO-EXTRACTION FOR SAMPLE CLEANING-UP AND PRECONCENTRATION OF VALPROIC ACID IN HUMAN PLASMA BY PRIOR TO CAPILLARY ELECTROPHORESIS WITH CONTACTLESS CONDUCTIVITY DETECTION."
  Conference: Analytica Vietnam 2013

  Thanh Duc Mai, Thi Thanh Thuy Pham, Hong Anh Duong, Peter C. Hauser, Hung Viet Pham 
  " Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection: an efficient and inexpensive solution for routine analysis, portable and monitoring applications."
  Conference: Analytica Vietnam 2013
Loading...