CE-Vietnam.com

    logo

Các quy trình phân tích đã phát triển

  • - Xác định hàm lượng các anion và cation đa lượng trong nguồn nước nguồn nước
    (Na+, Ca2+, K+, Mg2+, Cl-, SO42-, NO3-, NO2-)
  • - Xác định hàm lượng amoni trong nguồn nước
  • - Xác định hàm lượng phốt phát trong nước
  • - Xác định hàm lượng asen trong nước ngầm (từ 100 ppb trở lên)
Xin trực tiếp liên hệ với chúng tôi để có thêm các thông tin chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...